سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله علمی و تخصصی قوه قضائیه  
پژوهشگر 
1382/01/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
سازمان قضائی  
معاون 
1383/01/03 
ادامه دارد 
اجرائی 
تدریس 
قوه قضائیه  
مدرس 
1385/07/01 
ادامه دارد 
---